Medlemsbetingelser

1. MEDLEMSKAB

For medlemmer, der ikke er fyldt 18 år eller er umyndige, skal medlemmets værge oprette og godkende medlemskabet. Skriv venligst dette i notefeltet ved tilmelding. Medlemmer under 18 år eller som er umyndige, må ikke opholde sig i Sydals Fitness uden en myndig person, uden før indgået aftale med Sydals Fitness. Mindstealderen for medlemskab er fra 13 år. Unge mellem 13 og 15 år skal træne i fællesskab med deres forældre/værge. Unge mellem 15-18 år må træne på egen hånd, efter skriftligt samtykke leveret til Sydals Fitness fra forældre/værge. Ophold, træning og benyttelse af træningsprogrammer, råd mm. er altid på eget ansvar, uanset alder.

Dit medlemskab er personligt. Du skal være betalende medlem for at opholde dig i centret – hvis det er nødvendigt, må du dog gerne medbringe små børn, se betingelser under punkt. 12. 

Mod forlangen, skal du kunne fremvise gyldigt medlemsskab i Sydals Fitness.

 

2. ÆNDRINGER

Medlemmet skal underrette Sydals Fitness ved adresse ændring, navneskift, ændring af mail eller mobil nummer. Kreditkort ændringer til løbende betalinger, skal medlemmet selv sørge for at ændre via linket i kvitteringsmailen fra Sydals Fitness.

 

3. REGLER FOR OPSIGELSE

Ønsker du at stoppe dit medlemskab, skal du sende en skriftlig opsigelse til info@sydalsfitness.dk Opsigelsesfristen er løbende periode + 30 dage.

 

4. PRISÆNDRINGER

Prisændringer kan ske med 30 dages varsel. (Ændring af offentlige afgifter (moms) træder dog straks i kraft, når disse bliver krævet/ændret)

 

5. MIDLERTIDIG STANDSNING OG OVERDRAGELSE

Medlemskabet kan sættes i bero fra minimum 7 dage i træk til maksimalt 30 dage i alt pr. år. I specielle tilfælde kan dette godt fraviges ved specielle forhold som f.eks. sygdom eller langvarige udenlands rejser. Henvend dig til personalet i Sydals Fitness. Berosættelsen kan kun gøres gældende, når den meddeles inden pausen tages i brug.

 

6. UDEBLIVELSE AF BETALING

Hvis et medlem ikke betaler rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra træningen, indtil betalingen er modtaget. Under udelukkelsesperioden forbruges trænings tid, som ikke kan tilskrives. Ved erindrings-skrivelse tillægges gebyr på 100 kr. som opkræves med næste opkrævning. Medlemskabet kan kun stoppes ved skriftlig opsigelse. Jf. pkt.3.

 

7. GENINDMELDELSE

Medlemmer der har opsagt deres medlemskab, opkræves på ny oprettelsesgebyr, ved genindmelding efter opsigelse.

 

8. FRAFLYTNING

Samme gældende regler som jf. pkt. 3.

 

9. OPHØR OG OPSIGELSE

Sydals Fitness forbeholder sig ret til at opsige medlemskab omgående, hvis Sydals Fitness føler det påkrævet. Sker dette vil evt. uudnyttede forudbetaling blive tilbagebetalt. (dog ikke indmeldelsesgebyr og andre ydelser.)

Ved overtrædelse af dopingregulativet eller lovovertrædelser, forbeholder Sydals Fitness sig ret til omgående at opsige medlemskabet, uden nogen form for tilbagebetaling. 

Rygning, stoffer og indtagelse af alkohol er strengt forbudt. Der må under inden omstændigheder trænes i påvirket tilstand.

Såfremt et medlem misligholder medlemsaftalen, har Sydals Fitness ret til at ophæve medlemskabet. Som eks. på misligholdelse kan nævnes: 1) At tage andre med til træning uden forudgående aftale/betaling. 2) Manglende betaling i henhold til den aftalte betalingsform. 3) Manglende overholdelse af Sydals Fitness regler, ordensregler og forskrifter. Dette vil blive gjort uden refusion af indbetalt kontingent.

 

10. FORANDRINGER

Sydals Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider. Sydals Fitness har ret til at vedtage ændringer i lokaler, udstyr og udbud.

 

11. VÆRDIGENSTANDE

Sydals Fitness har ikke ansvar for de ting medlemmer eller gæster opbevarer i centret eller på parkeringspladsen. Sydals Fitness har ikke ansvar for tab af medlemmers eller gæsters værdigenstande (tyveri og/eller skade) 

 

12. SIKKERHED OG ANSVAR

Sydals Fitness er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt. Forvolder et medlem skade på Sydals Fitness ejendom, er det medlemmets ansvar og medlemmet er erstatningspligtigt. Medbringer medlemmer deres børn eller gæster (gæster kun efter aftale) er det medlemmets ansvar at holde opsyn med børnene/gæsterne. Det er ikke tilladt for børn at opholde sig på, i eller ved maskinerne, og medlemmet har altid ansvar for, at dennes børn ikke opholder sig blandt maskinerne eller andre steder hvor barnet kan komme til skade, forvolde skade eller være til gene for andre. Barn i lift kan medbringes og placeres, hvor det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ikke til gene for andre. Børn skal forholde sig roligt, så de ikke forstyrrer andre medlemmer. Børn og/eller gæster skal lige som medlemmet, opholde sig i Sydals Fitnesscenter. Ingen adgang til de tilstødende arealer. 

Medlemmer må kun medbringe deres egne børn, hvis det er nødvendigt. Er der behov for at medbringe andre, skal dette først aftales med Sydals Fitness personale.

Sydals Fitness har ingen erstatnings- eller forsikringspligt for medlemmerne. 

 

13. HELBREDSTILSTAND

Hvert medlem og gæster er selv ansvarlig for at deres helbredstilstand er sådan, at de uden risiko kan deltage i aktiviteter i Sydals Fitness.

Har et medlem symptomer på virus, Corona virus/Covid-19 eller anden smitsom sygdom, må vedkommende ikke betræde Sydals Fitnesscenter, før han/hun er helt rask og smittefri igen.

 

14. TRIVSEL OG TRÆNINGSFORSKRIFTER

Det pålægges medlemmer og gæster at følge gældende trivselsregler og at følge de anvisninger om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftligt eller mundtligt af Sydals Fitness personale. Vurderer Sydals Fitness personale at det er nødvendigt med en instruktion/programlægning og ønsker medlemmet ikke at efterkomme dette, eller søge anden kyndig hjælp, kan Sydals Fitness helt stoppe medlemmets træning. Jf. pkt. 9./3.

Medlemmer og gæster skal selv rydde op efter sig, således at der altid er pænt og ryddeligt til næste medlem. Der skal altid bruges håndklæde på sæderne og bænke. Træningsmåtterne skal medbringes af medlemmet. For at sikre hygiejnen, skal alle andre berøringsflader, tørres af med de dertil ophængte sprayflasker og papir. (Der sprayes på papiret, hvorefter der tørres af med det fugtige papir – spray aldrig direkte på maskinen). 

Det er kun tilladt at have drikkevarer med i træningsarealet, i dertil egnede drikkedunke.

Træning kun iført rent, lugtfrit og passende påklædning og indendørs trænings sko. Det er ikke tilladt at træne i sit almindelige tøj, i bare fødder, udendørs sko eller med bar overkrop.

Unødig støj fra bl.a. mobiltelefoner frabedes. Ønsker du at høre anden musik end den der spilles i centret, skal høretelefoner benyttes. Mobilen bedes være sat på lydløs, og mobilsamtaler skal ikke være til gene for andre medlemmer.

Udstyr og maskiner må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til. Frivægte skal altid have gulvkontakt før du slipper dem. Efter brug beder vi dig lægge udstyret på plads. Tunge vægte må ikke lægges af på bænke/sæder, da disse ikke kan holde til det.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller filme andre medlemmer i Sydals Fitness, uden deres samtykke.

Sydals Fitness åbningstider skal overholdes. Det betyder, at der først er adgang fra den officielle åbningstid – og at centret skal være forladt ved lukketid. Ved særlige ønsker kan personale give lov til træning på tidspunkter uden for normal lukketid.

Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med medlemsskabet. Det er ikke tilladt at medbringe andre instruktører, trænere mm i Sydals Fitness – Fysioterapeuter og andre behandlere kun efter aftale med Sydals Fitness.

Hærværk/misligholdelse af Sydals Fitness ejendom er erstatningspligtig og kan medføre eksklusion.

Trusler og vold medfører øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse af Sydals Fitness.

 

15. TRIVSEL OG TRÆNINGSFORSKRIFTER

Al personale hos Sydals Fitness har retten til at forlange at et medlem, der ikke følger reglerne skal følge reglerne i centret. Brud på overstående regler, kan resultere i advarsel, bortvisning eller øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet. Kontingent betales ikke retur ved bortvisning eller opsigelse af medlemskabet. Kontingentet betales ikke retur ved bortvisning eller opsigelse af medlemskabet ved brud på ovenstående regler.

Mommarkvej 352
6470 Sydals
info@sydalsfitness.dk
+45 40 17 69 79

Sydals Fitness © 2020